AMAÇ VE VİZYON

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ülkemizin ve toplumumuzun önemli sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek  adına projeler yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bünyesine birçok dernek  ve  üye  katılımlarıyla güçlenen TÜMBİFED, Türkiye’nin her bölgesinden değerli üyeleriyle yeni projeler ve fikirler ortaya  koyuyor. Federasyon bünyesinde bulunan 34 ulusal ve uluslararası komisyonların başkanları ve üyeleri kendi alanlarında başarılar elde etmiş, ilgi ve becerileriyle ülkemize faydalı projeler ve yorumlar katmış isimlerdir. TÜMBİFED, tüm bu bileşenlerle birlikte sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, çalışmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi amaç edinmiş bir federasyondur.  

 

 

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu. Kısa adı TÜMBİFED’dir.

FEDERASYON AMBLEMİ

Federasyon amblemini; İş İnsanları ve Bürokratı temsil eden ve dayanışmayı simgeleyen iki insanın bir birleri ile tokalaşırken figür edilmiş hali olup, federasyon yönetiminin izni olmadan başka bir amaç için kullanılamaz.

 

FEDERASYONUN AMACI:

Federasyon; (TÜMBİFED) 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. TÜMBİFED Ülkemizin Ekonomik, sosyal, kültürel, turistik vb. alanlarında aktif olarak çalışmak, bu alanların sorunlarında rol alarak, Ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşıma duygu ve düşüncesi ile hareket etmektir.

         Bu amaçla, Ülkemizin tanıtılmasında, gelişmesinde ve sorunlara yönelik çalışma yapan ve yapacak olanların bir araya gelmelerini sağlamak ve oluşturulan Federasyonu buluşma noktası olarak görmektir.

         Bu buluşma noktasında, Ülkemizin yetişmiş değerli Bürokratlarını, İş İnsanları, içinde yer aldıkları sivil toplum kuruluş temsilcilerini, Vizyon, Misyon ve amaç çerçevesinde hizmet alışkanlığını devam ettirmek ve geliştirmek isteği ile hareket eden, Kuruluşların gönüllü birlikteliği amacı ile kurulmuş olup, amaçların çeşitliliği, zaman ve mekan; kuruluşların ortak alacağı kararlar veya kendi içinde oluşturacağı komiteler aracılığı ile belirlenecektir.

 

       a. TÜMBİFED, demokratik bir kuruluş olup, hiçbir siyasi parti, örgüt ve harekete bağlı değildir, kendi ilke ve amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket eder.

 

      b. Çeşitli İl’lerde Kurulu olup, Bürokratlar ve İş İnsanları adına faaliyet gösteren dernekleri, bir federasyon çatısı altında toplamak, TÜMBİFED bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak TÜMBİFED’e üye dernekler ile çalışarak sosyal dayanışmayı sağlamak, kendi değerlerine saygılı yaklaşmak ve dayanışmayı temin için plan, proje ve program yapmak

  1. Ülkenin ve halkın menfaatini temel alarak, yasa gereğince kendi yörelerine ve yöre insanlarına hizmet sunmak amacı ile;
    1. Bürokratlar ve İş İnsanları temelinde kurulu bulunan derneklerin yörelerine ve üyelerine geniş, etkin, sosyal, kültürel ve ekonomik hizmet sunmak,
    2. Ayrı çalışan derneklerin arasında koordinasyonu sağlamak,
    3. Ülkemizin var olan değerlerini tanıtmak ve sahiplendirmek,
    4. Demokrasinin, insan haklarının korunmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Milli Kültüre katkıda bulunmak, daha sağlıklı ve güçlü demokratik sivil toplum kuruluşlarının oluşması için kurucu derneklerle amaç ve iş birliği yapmak,

 

      c. Tek amaç etrafında toplanmış, tek ses, tek yürek olarak tüm hemşerilerimizin güveninin paylaşıldığı kurumsal güçlü bir TÜMBİFED imajının oluşmasına çalışmak,

 

      d. Federasyona bağlı dernek üyelerinin; eğitim, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik konularda gelişmelerine üst kuruluş olarak öncülük etmek, gereken etkinliklerde bulunmak için yönlendirmek,

 

      e. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yapmak,

 

      f. Kültürümüzü yeni nesillere aktaracak çalışmalar yapmak ve kuşaklar arası devamlılığı sağlamak için kültürel altyapılar oluşturmak,

 

      g. Federasyona üye derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştıracak ve geliştirecek idari bir yapıyı oluşturmaktır.

 

      h. Konfederasyon kurmak veya kurulmuş aynı amaçlı konfederasyonlara üye olmak.

 

FEDERASYONUN HİZMET KONULARI:

Federasyon kuruluş amacına uygun olarak, aynı amaçtaki derneklere üye olmayı öneren, özendiren, teşvik eden, planlayan ve yol gösteren bir organizasyondur. Bu yöne ile;

 

  1. Düşüncede, sanatta, teknik, bilim, sağlık konularında araştırma ve uygulama merkezi kurar ve yönetir.

 

      b. Engellilerin, düşüncede, sanatta, hizmette, kültürde sorunlarının tanınması ve bu alanda kamuoyu oluşması için çalışmalar yapar.

 

      c. Sunulacak hizmetlerle insani değerleri yüceltir.

 

      d. Yukarda sözü edilen konularla ilgili federasyonun bütün üyelerini Ülkemize ve Dünya’ya etkin olarak tanıtmak için bildiri, bülten, broşür çıkarır, dergi, kitap, basar film, kaset, CD gibi tanıtım araçları yaptırır, bu alanda yapılan faaliyetlere destek olur.

      e.Federasyonu oluşturan derneklerin kendilerine ait çalışmalarının, araştırma ve derneklerinin diğer derneklere ve kamuoyuna duyurulmasına öncülük eder.

 

      f. Çalışma alanı ile ilgili konularda toplantılar yapar, konferanslar, paneller, açık oturumlar ve kongreler düzenler, belli bir amaç doğrultusunda yapılacak platformlara katılır.

 

      g. Derneklerin sorunları hakkında yasal zeminlerde çalışmalar yapan, yapılacak yasal düzenlemelere önerilerde bulunmak üzere bilimsel çalışmalar yapar, derneklerin toplumsal yaşamda kalıcı ve etkin çalışmalarını her      türlü platformlarda tanıtır.

 

      h. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini tanıtmak sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmasını ve çoğalmasını özendirmek amacıyla diğer üst kuruluşlarla iş birliği yapar.

 

      i. Federasyona bağlı derneklerin ihtiyacı olan her türlü hizmet ve yardım ünitelerinin kurulmasını teşvik eder ve bu konuda yardımcı olur.

 

      j. Derneklerin amaç dışı kullanılmasını önleyici önlemler alır, dernekleri amaç dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde mücadele eder.

 

      k. Federasyonun ilgi alanına giren konularda bilimsel toplantılar düzenler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılır, ilgi alanına giren konularda her çeşit bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışır veya yapanlara destek sağlar, bu konularla ilgili kitaplık, bilgi bankası ve kültür merkezleri oluşturur ve mümkün olduğu takdirde araştırma enstitüsü kurar, kurulmasına destek olur, bağlı bulunan derneklerin faaliyetlerini yansıtan yayın organlarını çıkartır veya var olan yayın organları ile iş birliği yapar.

 

      l. Federasyonu oluşturan dernek mensuplarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve kaynaşmaları için ortak geziler ve geceler düzenler, federasyon merkezinde toplantı v eğlenti yeri açar, işletir veya işleticiye verir, her türlü ayni ve nakdi bağış toplar ve bağışta bulunur.

 

      m. Genel sağlık, temizlik ve ağaç dikme vb. kampanyaları düzenler.

 

      n. Eğitimde doğan maddi ve manevi engellerin kaldırılması için okul, dershane, kütüphane, meslek edindirme vb. kursları açar ve çalıştırır.

 

      o. Sportif ve kültürel faaliyetler için (Spor Kulübü) gibi birimler kurar, bu konuda yarışmalar düzenleyip ödüller verir.

 

      p. Dünyada ve özellikle Ülkemizde yaşanan yoğun doğal ve insani tahribatlardan dolayı çevre sorunlarına karşı duyarlılık gösterir ve mücadele eder. Ayrıca Ülkemizde çevre bilincinin oluşması konusunda ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar. Derneklere, yörelerinin tarihini ve doğal zenginliklerini araştırmaları için maddi ve manevi destekte bulunur, var olanların korunması ve tanıtımının yapılması için federasyon imkânlarını kullanır. Bunun için gerekli yasaların çıkartılması doğrultusunda yasa koruyucularla iş birliği yapar ve taslak metinler sunar.

 

      r. Yukarda belirtilen çalışmaları yürütmek için komisyonlar kurar, gösteri, panel, sempozyum, konferans, sergi, kampanya, fuar, forum ve film gösterimi, turistik ve kültürel gez, toplantı, tören, şenlik, balo, çay vb. etkinlikleri düzenleme veya katılma konularını bu komisyonlar aracılığı ile yürütür.

 

      s. Federasyonu oluşturan dernekler arasında disiplini ve iş birliğini sağlar.

 

      t. Federasyonun ihtiyacı olan gayrı menkulleri kiralar veya satın alır.

 

      u. Federasyonun yukarda belirtilen amaçları gerçekleştirilmesi için iktisadi işletme ve teşekküller kurar, işletir, işleticiye verir.